Algemene voorwaarden

INHOUDSOPGAVE:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – Het contract
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting van het herroepingsrecht
Artikel 9 – Prijsstelling
Artikel 10 – Naleving en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Overeenkomsten met blijvende prestaties: duur, beëindiging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenbehandeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:
1. Bedenktijd: de termijn waarover de consument beschikt om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die met de ondernemer een telecommunicatieovereenkomst aangaat;
3. Dag: de toepasselijke kalenderdag;
4. Doorlopende prestatieovereenkomst: een telecommunicatieovereenkomst betreffende een reeks van producten en/of diensten waarvan de leverings- en/of afnameverplichting over een bepaalde tijd is gespreid;
5. Langetermijngegevensdrager: elk medium dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om de telecommunicatieovereenkomst binnen de bedenktijd te herroepen;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die via een telecommunicatieovereenkomst producten en/of diensten aan consumenten aanbiedt;
8. Telecommunicatieovereenkomst: een overeenkomst waarbij, als onderdeel van een door de ondernemer opgezet systeem voor verkoop van producten en/of diensten op afstand, tot het moment van het sluiten van de overeenkomst door partijen uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer methoden van communicatie op afstand.
9. Technologie voor overeenkomsten per telecommunicatie: elke methode die wordt gebruikt om een overeenkomst per telecommunicatie tot stand te brengen zonder dat de consument en de ondernemer gelijktijdig op dezelfde plaats aanwezig hoeven te zijn.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Bedrijf: PECINOS Adres: Prins Hendrikstraat 2c 2411CT Bodegraven  Telefoonnummer: NVT E-mailadres: info@pecinos.nl KvK-nummer: 85908320

Btw-identificatienummer: NL863783429B01 In het geval dat de bedrijfsactiviteiten van de ondernemer onderworpen zijn aan een bepaald vergunningensysteem: de contactgegevens van de toezichthouder op dat systeem: In het geval dat de ondernemer deel uitmaakt van een gereglementeerd beroep:

– de beroepsvereniging of organisatie waarbij zij zijn aangesloten;
– de beroepstitel, de locatie in de EU of EER waar deze titel is geregistreerd;
– een verwijzing naar de in Nederland geldende beroepscode en eventuele wijzigingen in de reikwijdte en toepasbaarheid van deze code.

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst via telecommunicatie tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de telecommunicatieovereenkomst wordt gesloten, wordt de volledige tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de consument verstrekt. Indien dit niet mogelijk is, wordt de consument vóór het aangaan van de telecommunicatieovereenkomst geïnformeerd dat de betreffende Algemene Voorwaarden ter inzage liggen en desgewenst zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de telecommunicatieovereenkomst langs elektronische weg wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige artikel de volledige tekst van deze algemene voorwaarden vóór het sluiten van de telecommunicatieovereenkomst aan de consument langs elektronische weg worden verstrekt. Op zodanige wijze dat de consument de Algemene Voorwaarden gemakkelijk kan opslaan op een geschikte duurzame gegevensdrager. Indien dit niet mogelijk is, zal de consument voordat de overeenkomst via telecommunicatie wordt gesloten, worden geïnformeerd waar de desbetreffende Algemene Voorwaarden ter inzage liggen, en dat deze via elektronische weg kosteloos aan hem kunnen worden toegezonden. Middel of anderszins, indien gewenst, zo spoedig mogelijk.
4. Indien naast deze Algemene Voorwaarden ook andere voorwaarden met betrekking tot specifieke producten of diensten op de overeenkomst van toepassing zijn, zijn het tweede en derde artikel van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich beroepen op welk toepasselijk artikel voor hem het voordeligst is. In ieder geval van tegenstrijdige voorwaarden.


ARTIKEL 4 – HET AANBOD
1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, worden de duur en de voorwaarden uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod moet een volledige en gedetailleerde beschrijving van de aangeboden producten en/of diensten bevatten. Deze beschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen bij het aanbod zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen niet door de ondernemer worden rechtgezet.
3. Het aanbod moet voldoende informatie bevatten om het voor de consument duidelijk te maken welke rechten en verplichtingen aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft met name:
– prijzen, inclusief belastingen;
– eventuele leveringskosten;
– de wijze waarop de overeenkomst zal worden gesloten en de maatregelen die daarvoor nodig zijn;
– of de consument al dan niet over een herroepingsrecht beschikt;
– de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, of de termijn waarbinnen de ondernemer een bepaalde prijs garandeert;
– het tarief voor communicatie op afstand, indien de kosten van het gebruik van de techniek voor het tot stand brengen van deze communicatie op een andere wijze dan volgens het reguliere basistarief voor het gebruik van deze techniek in rekening worden gebracht;
– of de overeenkomst na het sluiten ervan ergens zal worden opgeslagen, en zo ja, hoe de consument de opgeslagen overeenkomst ter inzage kan krijgen;
– de methode die de consument kan gebruiken om vóór het sluiten van de overeenkomst de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte persoonlijke gegevens te controleren en zo nodig te wijzigen;
– alle andere talen dan het Nederlands waarin de overeenkomst kan worden opgesteld;
– eventuele gedragscode(s) die de ondernemer heeft toegezegd te zullen naleven en de wijze waarop de consument langs elektronische weg toegang kan krijgen tot deze gedragscode(s);
– de minimumduur van de telecommunicatieovereenkomst in geval van een duurovereenkomst.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg aanvaardt, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding door de consument. Zolang de ontvangstbevestiging door de ondernemer nog niet is verstrekt, staat het de consument vrij de overeenkomst op te zeggen.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technologische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige online omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst tot telecommunicatie door de consument. Indien de ondernemer op grond van deze inspanningen goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of uitsluitend onder bepaalde voorwaarden in te willigen.
5. De ondernemer zal bij het product en/of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een geschikte duurzame gegevensdrager, meesturen
1. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van zijn herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding dat er geen herroepingsrecht bestaat;
2. alle informatie over garanties en service na aankoop;
3. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
4. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst, ingeval de overeenkomst een duur heeft van één jaar of meer, of indien het een overeenkomst voor onbepaalde tijd betreft.
6. In geval van een duurovereenkomst geldt het bepaalde in het vorige artikel slechts voor de eerste levering.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT
In geval van levering van het product:
1. Bij de aankoop van een product heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag waarop het product in ontvangst wordt genomen door de consument of een vooraf aangewezen vertegenwoordiger van de consument, die ook als vertegenwoordiger aan de ondernemer is meegedeeld.
2. Tijdens de bedenktijd is de consument verplicht zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts in die mate worden uitgepakt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, dient hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer te retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies inzake een dergelijk retourneringstraject.
In geval van dienstverlening:
1. In geval van dienstverlening heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering van de dienst ter zake verstrekte duidelijke en redelijke instructies.

ARTIKEL 7 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, kunnen hem geen andere kosten in rekening worden gebracht dan ten hoogste de kosten van de terugzending.
2. Indien de consument een bepaald bedrag betaald heeft, is de ondernemer verplicht dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terug te betalen.

ARTIKEL 8 – UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten onder de voorwaarden genoemd in de artikelen 2 en 3. 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor zover de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
2. die duidelijk een persoonlijk karakter hebben;
3. waarvan de aard van het product niet toelaat dat het wordt terugbetaald;
4. die snel kunnen verouderen of bederven;
5. waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft
6. voor afzonderlijke tijdschriften en kranten;
7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling door de consument is verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
met betrekking tot logies, vervoer, gastvrijheid of vrijetijdsbesteding te organiseren op een 1. bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
2. waarvoor de dienstverrichting reeds met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen nog voordat de bedenktijd is verstreken;
3. die verband houden met weddenschappen of loterijen.

ARTIKEL 9 – PRIJSSTELLING
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur kunnen de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet worden verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
2. In afwijking van het vorige artikel is het de ondernemer toegestaan variabele prijzen te hanteren voor producten en/of diensten waarvan de prijzen worden beïnvloed door schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft Dergelijke gebondenheid aan schommelingen op de markt en het feit dat eventueel vermelde prijzen slechts richtprijzen zijn, dienen bij het aanbod te worden vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van een overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen na 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
5. indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, of
6. de consument de mogelijkheid heeft om de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
7. De in het aanbod vermelde prijzen voor producten en/of diensten zijn alle inclusief BTW.

ARTIKEL 10 – NALEVING EN GARANTIE
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke verwachtingen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften, Indien vooraf overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander gebruik dan het standaard gebruik.
2.Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument in het kader van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

ARTIKEL 11 – LEVERING EN UITVOERING
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als leveringsadres geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel niet volledig kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding van de overeenkomst conform het vorige artikel is de ondernemer verplicht het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terug te betalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging dient de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze te worden gewezen op het feit dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van verlies en/of beschadiging van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger van de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 12 – DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING VAN DE DUUROVEREENKOMST
Beëindiging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten opzeggen:
– te allen tijde en kan niet worden verplicht een dergelijke beëindiging op een specifiek tijdstip of gedurende een specifieke periode te doen plaatsvinden;
– tenminste op dezelfde manier als zij het zijn binnengegaan;
– te allen tijde met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Uitbreiding
1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, kan niet stilzwijgend voor een bepaalde duur worden verlengd of vernieuwd.
2. In afwijking van het vorige lid kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dagbladen, nieuwsbladen, weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, indien de consument de mogelijkheid heeft deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst tevens strekt tot het met enige regelmaat, maar minder vaak dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en andere periodieken.
4. Een overeenkomst voor bepaalde tijd voor de regelmatige levering van proefdagbladen, -kranten, -weekbladen en -tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) kan niet stilzwijgend worden verlengd en eindigt automatisch na de proef- of kennismakingsperiode.
Duur
1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument de overeenkomst altijd met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

ARTIKEL 13 – BETALING
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze bedenktermijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van niet-tijdige betaling door de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 14 – KLACHTENBEHANDELING
1. De ondernemer dient te beschikken over een klachtenprocedure, waarvan de consument voldoende op de hoogte moet zijn gebracht, en dient eventuele klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure te behandelen.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten moeten binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst worden beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in der minne kan worden geschikt, ontstaat een geschil dat aan het geschillenreglement is onderworpen.
5. De garantietermijn die de ondernemer stelt voor de verkochte goederen bedraagt 6 maanden na ontvangst van de levering. De consument dient eventuele klachten binnen deze 6 maanden kenbaar te maken aan  info@pecinos.nl . De gestelde garantietermijn geldt alleen voor producten die besteld zijn via www.pecinos.nl Klachten met betrekking tot producten waarvoor de overeenkomst in de winkel is aangegaan dienen kenbaar gemaakt te worden bij de winkel van aankoop.
6. PECINOS aanvaardt enkel ongewassen en onbeschadigde retourzendingen, zonder sporen van rook, parfum, enz.

  1. Bij het onverhoopt geval dat er een productiefout in de kleding zit, kunt u direct contact opnemen met onze klantenservice info@pecinos.nl en zullen wij het geleverde artikel kosteloos vervangen, u zult een gefrankeerd retour label ontvangen waarmee het product retour gestuurd kan worden.

ARTIKEL 15 – GESCHILLEN
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 16 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.